Persondatapolitik for besøgende på hjemmeside
Relateret til processen hjemmeside

ITEMA ApS
Ryttervænget 6
3540 Lynge
Danmark
Version 1.0

Denne version er senest opdateret den 12/09-2019.

Persondata politik for Hjemmeside
Som led i vores forretning indsamler ITEMA ApS visse persondata til brug for vores proces.

Hjemmeside, specifikt relateret til de følgende personer:

Proces Hjemmeside

 • Besøgende på hjemmeside

Denne politik beskriver hvorledes ITEMA ApS  indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bliver anvendt samt hvorledes ITEMA ApS behandler sådanne data. Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende ITEMA ApS’s persondatabehandling. Såfremt du som Besøgende på hjemmeside har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen bedes du kontakte ITEMA ApS  ved hjælp af kontakt detaljer i denne politik. Du kan i denne politik ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret i denne persondata politik.

Indsamling af data
ITEMA ApS indsamler persondata relateret til Besøgende på hjemmeside. Disse persondata er kategoriseret som:

For Besøgende på hjemmeside

 • Email
 • Navne
 • Lokations data
 • Telefonnummer
 • IP adresse

ITEMA ApS indsamler data direkte fra den registrerede person via:  Hjemmeside

Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig kan samtykket trækkes tilbage. Såfremt du anvender samtykke til behandlingen kan du her anføre hvordan et sådant samtykke kan tilbagekaldes af de registerede. Såfremt du ikke anvender samtykke, efterlader du dette flet tomt Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de persondata som er omfattet af samtykket.

Formålet med behandlingen af persondata
ITEMA ApS  behandler persondata med henblik på;

For Besøgende på hjemmeside

 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder
 • Personale administration
 • Statistisk information for at optimere vores website

Såfremt formålet med selskabs persondatabehandling ændrer sig vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik.

Sletning af persondata
ITEMA ApS behandler persondata for følgende personer Besøgende på hjemmeside så længe det er relevant for det formål hvortil data er indsamlet. Persondata er slettet når det formålet med behandlingen er fuldført. Specifikt betyder det at persondata opbevares og behandlers i følgende periode.

For Besøgende på hjemmeside, Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

 • Email: 5 år efter ophør af samarbejde
 • Navne: 5 år efter ophør af samarbejde
 • Telefonnummer: 5 år efter ophør af samarbejde

For Besøgende på hjemmeside, Personale administration

 • Email: 5 år efter ophør af samarbejde

For Besøgende på hjemmeside, Statistisk information for at optimere vores website

 • Lokations data: 1 år efter modtagelse
 • IP adresse: 1 år efter modtagelse

Anvendelse af data behandlere
ITEMA ApS anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af persondata. Sådanne “data processors” behandler udelukkende data i henhold til instruks fra ITEMA ApS . ITEMA ApS anvender følgende data behandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondata behandlingen.

 • Google
 • Microsoft
 • Asana
 • e-conomic.dk
 • Egen IT afdeling
 • Mailchimp
 • Facebook

Overdragelse af persondata
ITEMA ApS overdrager i visse tilfælde persondata til tredjeparter.

For Besøgende på hjemmeside

 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder: ingen
 • Personale administration: ingen
 • Statistisk information for at optimere vores website: ingen

Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives persondata kun i de tilfælde hvor  ITEMA ApS er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelses love.

Rettigheder for den registrerede
I henhold til persondata loven og EU persondata forordning har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende ITEMA ApS s indsamlede persondata omkring personen. Disse rettigheder er:
Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som ITEMA ApS  opbevarer om din person
Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data som ITEMA ApS  behandler om dig
Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.
Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata.Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end ITEMA ApS s formål tilsiger eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.
Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som ITEMA ApS  har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden data ansvarlig
Indsigelseret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

Udøvelse af rettigheder
Disse rettigheder følger af EU persondata forordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes persondata behandles af ITEMA ApS . Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via ITEMA ApS s kontaktperson eller DPO, ved at bruge kontaktinformationen i denne politik. ITEMA ApS  vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt. Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

Automatiske afgørelser og profilering
ITEMA ApS kan anvende de registreredes persondata til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser. Såfremt dette er tilfældet vil disse data være specificeret nedenfor. De data som anvendes til automatiske afgørelser er følgende:

Såfremt du behandler persondata til brug for automatisk behandling kan du opliste de persondata typer her
De data som opbevares og anvendes på basis af profilering er følgende: Ingen

Såfremt du ikke ønsker at være genstand for automatisk afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til ITEMA ApSs kontakt person jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.

Sikkerhed
Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidsvarende standarder for at beskytte de persondata som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

Kontaktinformation / kontaktperson
ITEMA ApS
Jesper Egedal,
88808888
jesper@itema.dk

ITEMA ApS Data Beskyttelses Officer (DPO)
ITEMA ApS har ingen data beskyttelses officer. Kontakt venligst selskabets kontaktperson for persondata.