1. Gyldighed
  Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert salg og levering af enhver ydelse/produkt fra ITEMA ApS (herefter ITEMA) og er en integreret del af aftalen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de på et tilbud eller en ordrebekræftelse angivne betingelser og disse betingelser, er de på tilbuddet eller ordrebekræftelsen angivne betingelser gældende. Disse betingelser supplerer da de på tilbuddet eller ordrebekræftelsen angivne betingelser. Ændringer i disse betingelser er kun forpligtende for ITEMA, hvis ITEMA skriftligt og specifikt har accepteret en sådan ændring. ITEMA leverer både abonnementsbaseret og ”on demand software”. For så vidt angår ”on demand software” er ITEMA til enhver tid berettiget til at stoppe leverancen, hvis betalingen udebliver, uden at ITEMA ifalder ansvar af den grund. Nedenstående regler gælder også for ”on demand software” med de til forholdet hørende til lempelser.
 2. Force majeure o. lign.
  Alle Aftaler indgås med forbehold for, at ITEMA’s opfyldelse af aftalen ikke hindres af forhold, som ITEMA ikke er ansvarlig for, herunder force majeure, strejke, lockout og andre uforudsigelige hindringer.
 3. Tekniske oplysninger m.v.
  ITEMAs produktinformationer, oplysninger om tekniske data og ydelser m.v. i brochuremateriale, på hjemmesider m.v. er vejledende, med mindre ITEMA udtrykkeligt og skriftligt har bekræftet informationen over for kunden. Kunden er forpligtiget til at give ITEMA alle relevante oplysninger forud for påbegyndelsen af en konsulentydelse.
 4. Ordre
  Kunden er forpligtet til at opfylde den indgåede aftale. Ved kundens annullering af en afgiven ordre før levering, er ITEMA således berettiget til at opkræve et gebyr på 25 % af købesummen/den samlede pris, til dækning af tab ved påbegyndt ekspedition, lagerrente, værditab, gebyrer til leverandører m.v. Hvis ITEMA’s tab som følge af annullering af ordren overstiger 25 % af købesummen er kunden forpligtet til at erstatte hele tabet. Kunden har ingen returret.
 5. Undersøgelsespligt
  Kunden har pligt til at undersøge det leverede straks efter levering er sket. Kunden mister sin reklamationsret og ret til at gøre mangler gældende, hvis kunden ikke straks gør eventuelle mangler gældende over for ITEMA. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling, heller ikke hvis dele af leverancen ikke er funktionsdygtig ved leveringen. Kunden er dog i sådant tilfælde berettiget til at deponere en eventuel restkøbesum til fordel for ITEMA til frigivelse, når leverancen er funktionsdygtig i henhold til specifikationen. Denne deponeringsret fortabes, såfremt kunden ikke straks fejlen er konstateret skriftligt adviserer ITEMA herom og straks giver ITEMA adgang til at udbedre fejlen.
 6. Prissætning – ydelser
  Med mindre andet er anført på tilbudet eller ordrebekræftelsen, udføres alle ydelser, herunder eksempelvis programmering / softwareudvikling, opstilling og installation efter medgået tid. Dette gælder uanset, at ydelsen kan blive leveret af flere omgange. Såfremt kunden ønsker fast pris på ydelserne, udarbejdes separat tilbud herpå. En debiterbar foranalyse er i så fald påkrævet. ITEMA er ikke ansvarlig for udsving i et prisestimat, med mindre ITEMA har accepteret at levere til fast pris. Kunden hæfter uanset fast pris for et evt. yderligere tidsforbrug, som skyldes forhold i kundens eksisterende soft- eller hardware, hvilke forhold må betragtes som usædvanlige og/eller uforudsigelige.
 7. Software udviklet af ITEMA
  På Software udviklet i henhold til tilbud, ydes 3 måneders garanti imod fejl og mangler, når det kan fastslås, at det leverede ikke lever op til det skriftlige aftalte. ITEMA udbedrer således fejl eller mangler konstateret i garantiperioden uden beregning. Udbedring af fejl og mangler sker i henhold til god skik indenfor branchen og omgåelse af fejl kan i visse situationer være nødvendig, herunder men ikke begrænset til, omskrivning af kode. Kunden er forpligtet til at være ITEMA behjælpelig med fejlmeddelelser og anden dokumentation som ITEMA måtte finde nødvendig for at udbedre problemet.
  Hvis software er udviklet på timebasis, uden en forudgående skriftlig aftale omkring opgavens art og omfang, yder ITEMA ikke garanti på opgaven, men afhjælper gerne eventuelle problemer på timebasis.
 8. Fakturering
  ITEMA fremsender faktura elektronisk, skulle kunden ønske anden metode for fremsendelse ekskl. med brevpost, vil dette resultere i et administrationsgebyr som vil blive pålagt hver fakturering med DKK 125,00. Konsulentbesøg faktureres pr. påbegyndt ½ time, dog minimum 1 time. Telefon hotline samt fjernsupport konsulentbistand faktureres pr. påbegyndt ½ time.
 9. Betalingsbetingelser
  Betalingsbetingelser: Netto 8 dage. ITEMA er berettiget til at kræve dokumentation for kundens betalingsevne. Ved køb af hardware er betalingsbetingelserne netto kontant ved levering. Ved levering forstås enten på kundens adresse eller på ITEMA’s adresse til ITEMA’s videre konfiguration for kunden. Ved betaling efter forfald beregnes rente af fakturabeløbet i henhold til gældende lovgivning pr. påbegyndt måned + et rykkergebyr på DKK 410,00 på første rykker og minimum DKK 100,- pr. rykker efterfølgende.
 10. Ophavsret
  ITEMA har uindskrænket ophavsret til det leverede og kunden har således kun en begrænset brugsret.
 11. Leveringstid
  Den angivne leveringstid er baseret på oplysninger fra ITEMA’s leverandører. Forsinkelser, der ikke kan lægges ITEMA til last, accepteres af kunden og kan ikke gøres gældende over for ITEMA. Væsentlig forsinkelse, der skyldes ITEMA’s forsætlige forhold, berettiger kunden til at hæve handelen, men ikke til at kræve erstatning. ITEMA ikke er ansvarlig for følgeskader (se tillige punkt 13).
 12. Forsendelse, kørsel og ekspresgebyr
  Forsendelse/transport sker for kundens regning og risiko. Ved kørsel mellem kunde og ITEMA’s adresse og retur, faktureres der efter statens gældende takster for kørsel i egen bil + det der svarer til en halv time af ITEMA’s til enhver tid gældende timepriser, når kørslen forekommer på Sjælland. Ved kørsel til Fyn faktureres 1 time af ITEMA’s til enhver tid gældende timepriser + statens gældende takster for kørsel i egen bil og udgift til bro eller færge. Kørsel til Jylland faktureres med minimum 3 konsulenttimer + statens gældende takster for kørsel i egen bil samt udgift til bro eller færge. Ekspresgebyr kan opkræves, hvis en kunde tilkalder en konsulent ”her og nu”.
 13. Omkostninger
  Øvrige omkostninger viderefaktureres til kunden til kostpris + 5 % i administrationsgebyr. Dette gælder f.eks. broafgift over Storebælt, hvis kunden ønsker konsulentbesøg på Fyn eller i Jylland.
 14. Ejendomsforbehold
  Ejendomsretten til det købte forbliver hos ITEMA, indtil hele købesummen med eventuelle finansieringstillæg er betalt. Kunden forpligter sig til at holde det købte intakt og forsikret indtil hele købesummen er betalt.
 15. Kompatibilitet
  ITEMA kan ikke garantere, at leveret udstyr kan fungere sammen med ældre udstyr. En sådan garanti kan tilbydes efter en nærmere analyse, hvor ITEMA tester kundens eksisterende udstyr. En sådan foranalyse debiteres efter ITEMA’s til enhver tid gældende timesatser.
 16. Garanti, fejl og mangler
  Der ydes ikke garanti på leverede produkter. Hvis et produkt lider af en mangel, skal kunden selv bringe produktet til en Autoriseret forhandler. ITEMA kan alene gøres ansvarlig for eventuelle mangler, der skyldes ITEMA’s forhold og ikke ITEMA’s leverandører eller andre. Kan ITEMA’s leverandører drages til ansvar for mangler, er ITEMA indforstået med at lade kunden indtræde i sine rettigheder mod leverandøren, mod at friholde ITEMA for omkostninger. ITEMA’s ansvar er under alle omstændigheder begrænset til afhjælpning i form af reparation, programopdatering eller ombytning af leverede varer. ITEMA kan ikke gøres erstatningsansvarlig, eller afkræves erstatning for følge-skader, det være sig i form af driftstab, mistet fortjeneste, krav hidrørende fra efterfølgende omsætningsled eller andet. ITEMA’s ansvar er begrænset til købesummen. Er ITEMA i henhold til ovenstående pligtig at reparere eller ombytte leverede varer, sker enhver forsendelse eller transport for købers regning og risiko. I tilfælde, hvor køber har indgået servicekontrakt med ITEMA vedrørende det købte, gælder servicekontrakten ved siden af nærværende betingelser. ITEMA’s udbedring af eventuelle mangler omfatter ikke eventuel re-installation af købers data og programmer. For sådanne ydelser betales særskilt efter ITEMA’s timesatser. Kunden bør påregne risiko for ekstra omkostninger til egen test og ITEMA’s efterfølgende fejlretning. Ved program tilpasninger og systemleverancer betragtes ydelsen/ systemet ikke som leveret/afsluttet, før kunden – uden ugrundet ophold – har testet de leverede tilpasninger / systemer, og ITEMA har haft lejlighed til at rette de eventuelt konstaterede fejl. Rettelse af sådanne fejl sker for kundens regning. Uanset ovenstående gælder, at leverancen anses for at være kontraktmæssig og leveret, når den er taget i brug (eller maksimalt 8 dage efter aflevering, hvis kunden ikke inden da har gjort indsigelser).
 17. Licens
  For software gælder de til enhver tid værende licensbetingelser i tillæg til disse betingelser. Se ITEMAs licensbetingelser her!
 18. Videresalg
  I tilfælde af at udstyr videresælges, er køber forpligtig at oplyse sin kunde om nærværende betingelser. ITEMA kan ikke overfor 3. part forpligtes udover, hvad er anført i disse betingelser. Software og licenser kan ikke gyldigt videreoverdrages ej heller ved indirekte overdragelse (salg af bestemmende indflydelse i kundens selskab el. lignende).
 19. Gældende ret og værneting
  Alle tvister afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret som aftalt værneting.
 20. Opsigelse af hostede løsninger/ydelser og samarbejdsaftale
  Efter endt uopsigelighedeperiode på minimum 12 måneder, kan aftalen/ydelsen/produktet opsiges af begge parter med 6 måneders varsel. Ændringer i aftaleforholdene følger opsigelses vilkårene. Ligeledes forpligter ITEMA sig til ved ophør af aftalen/ydelsen/produktet, uanset grund, mod særskilt betaling at tilbagelevere alt materiale som ITEMA hoster for kunden og som ITEMA har modtaget fra kunden eller tredjemand eller er udviklet af ITEMA, men som kunden efter aftale med ITEMA har erhvervet rettighederne til. Alle ændringer og ophør af aftalen/ydelsen/produktet skal ske skriftligt til e-mail: info@itema.dk
 21. Begrænset hæftelse
  I det omfang ITEMA måtte rådgive kunden om dennes it-konfiguration, opsætning m.v., sker dette uden ansvar for ITEMA. ITEMA hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med reetablering heraf, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lign. ITEMA’s ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25% af det beløb, kunden har erlagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for ydelsen, er ITEMA’s samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til DKK 50.000.
 22. Konsulenttimepriser 2020
  ITEMA’s konsulenttimepriser i 2020 er DKK 990,-. Rabat opnås ved køb af klippekort, kontakt ITEMA for gældende rabat satser.
 23. Konsulenttimepriser uden for normal åbningstid
  En konsulenttime fra kl. 17:00 – 20:00 og kl. 07:00 – 8:30 DKK 1485,- pr. påbegyndt time, dog minimum 1 time. Konsulenttime fra kl. 20:00 – 07:00 DKK 1.980,- pr. påbegyndt time, dog minimum 1 time. Konsulenttime lørdag – søndag DKK 1.980,- faktureres pr. påbegyndt time, dog minimum 1 time. Alle priser er eksklusiv moms.