Rettigheder

 1. Disse licensbetingelser finder anvendelse, når licenstager har indgået en aftale med ITEMA ApS (herefter ”ITEMA”), som indebærer, at licenstager får adgang til software fra ITEMA. Denne software kan enten være udviklet af ITEMA selv, eller der kan være tale om tredjemandssoftware, som ITEMA stiller til rådighed for licenstager.
 2. Disse licensbetingelser finder anvendelse som tillæg til den aftale, som er indgået mellem ITEMA og licenstager. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem aftalen og licensbetingelserne har aftalen mellem ITEMA og licenstager forrang.
 3. Den software, som ITEMA stiller til rådighed for licenstager, er ophavsretligt beskyttet, og alle immaterielle rettigheder tilhører enten ITEMA eller tredjemand. Disse licensbetingelser vedrører vilkårene for den brugslicens, som ITEMA tildeler licenstager.
 4. Aftalen mellem ITEMA og licenstager indebærer ikke, at der overdrages immaterielle rettigheder til licenstager. Licenstager opnår alene en ikke-eksklusiv brugsret til at installere og anvende softwaren.
 5. ITEMA bekræfter, at licenstager kan benytte softwaren, samt den nødvendige dokumentation, der knytter sig til softwaren.
 6. ITEMA garanterer, at tredjemandssoftware – der indgår i aftalen mellem ITEMA og licenstager – kan anvendes i overensstemmelse med licenstagers brugsret uden at krænke tredjemands rettigheder.
 7. ITEMA bevarer ejendomsretten til softwaren og forbeholder sig alle rettigheder, der ikke ved skriftlig aftale udtrykkeligt er overdraget til licenstager.
 8. Licenstager skal respektere de immaterielle rettigheder, der er knyttet til softwaren, herunder den ophavsretlige beskyttede kildekode. Dette indebærer, at licenstager f.eks. skal afstå fra at foretage kopiering med henblik på reverse engineering, samt at adskille, ændre, afkryptere eller forsøge at udskille kildekoden eller på tilsvarende vis medvirke hertil ved at give andre mulighed herfor.
 9. Licenstager må ikke udleje, udlåne, lease, sælge, videredistribuere eller sublicensere softwaren til andre. Dette kan alene fraviges ved udtrykkelig tilladelse fra ITEMA, eller såfremt det er udtrykkeligt forudsat ved indgåelsen af aftalen mellem ITEMA og licenstager (bevisbyrden herfor påhviler licenstager).
 10. Enhver, der på en hvilken som helst måde får adgang til softwaren, skal respektere ITEMAs og tredjemands immaterielle rettigheder.
 11. En eventuel overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af licensbetingelserne vil være en krænkelse af ITEMAs rettigheder, samt eventuelle samarbejdspartneres rettigheder.

Ansvarsbegrænsning

 1. ITEMA er i intet tilfælde, uanset omstændighederne, ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af registreringer og/eller nogen form for konkret dokumenteret hændeligt tab eller følgetab, tab af goodwill eller tab som følge af enhver anden form for forretningsmæssig afbrydelse, der kan opstå i forbindelse med anvendelse og afvikling af softwaren.

Ophør

 1. Ved ophør af aftalen mellem ITEMA og licenstager er licenstager ikke længere berettiget til at besidde kopier af softwaren, herunder kopier der er lagret på computere eller andre lagringsenheder, medmindre andet følger af aftalen.
 2. Såfremt en softwareopdatering helt erstatter en ældre licenseret version af softwaren, er licenstager ikke berettiget til at anvende begge versioner af softwaren samtidig.
 3. Licenstagers forpligtelser i henhold til nærværende licensbetingelser gælder, så længe licenstagers aftale med ITEMA er i kraft.